Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Phim tài liệu - Công tác phòng tránh thiên tai năm 2016 - Những thách thức trong thời gian tới