01. Báo cáo tại hội nghị
02. Tờ rơi hướng dẫn cộng đồng về PCTT
03. Sổ tay trách nhiệm PCTT và Đê điều
04. Tài liệu Thiên tai Việt Nam, năm 2017
05. Các phim về thiên tai
06. Bài hát về phòng, chống thiên tai
07. Báo cáo hội nghị
08. Tài liệu Thiên tai Việt Nam, năm 2017 (Tiếng Anh)