Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 457 Tổng số truy cập: 3,125,025

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

          Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Phòng, chống thiên tai được quy định tại Quyết định số 5349/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

I. Vị trí và chức năng

 

Cục Phòng, chống thiên tai là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai thuôc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy lợi theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi:

 

a)  Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về phòng, chống thiên tai theo phân công của Tổng cục trưởng;

 

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, trung hạn, hàng năm; các chương trình, dự án, đề án, công trình thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Tổng cục trưởng;

 

c) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân công của Tổng cục trưởng;

 

d) Kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình phòng, chống thiên tai theo phân công của Tổng cục trưởng;

 

đ) Quy định việc thống kê, đánh giá; báo cáo tổng hợp, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi cả nước;

 

e) Phương án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển do thiên tai gây ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống sạt lở theo phân công của Tổng cục trưởng;

 

g) Biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

 

2. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 

4. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 

5. Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

 

6. Hướng dẫn và tổ chức xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia.

 

7. Theo dõi, cập nhật về tình hình thiên tai trong phạm vi cả nước. Phối hợp với các ngành, tổ chức, địa phương đề xuất phương án khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

 

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tình huống khẩn cấp cần phân lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân, trợ cấp, bảo đảm sản xuất và đời sống nhân dân; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

 

9. Quản lý việc đầu tư xây dựng, tu bổ, bảo vệ, vận hành công trình phòng, chống thiên tai theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

10. Tổ chức và tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống thiên tai.

 

11. Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, quản lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai; chương trình, đề án về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.

 

12. Chủ trì thẩm định nội dung về bảo đảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

 

13. Cấp và quản lý biển “Xe hộ đê” theo quy định.

 

14. Về Khoa học công nghệ

 

a) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi: Chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý của Cục; Đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện; nghiệm thu, quản lý kết quả và chỉ đạo triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 

b) Quản lý thông tin khoa học công nghệ về chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý của Cục.

 

15. Về Hợp tác quốc tế

 

a) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục;

 

b) Tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế, các chương trình, dự án quốc tế tài trợ theo phân công, phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và quy định pháp luật.

 

16. Thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai theo kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thủy lợi và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng việc làm viên chức; quản lý tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách, chế độ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

18. Quản lý hoạt động dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

 

19. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

 

Văn phòng thường trực BCĐ TW về PCTT