Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Trà Vinh - BÁO CÁO CÔNG TÁC PCTT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Công tác PCTT 06 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ từ nay đến năm 2015